SWB en Gildebor omarmen Praktijkleren

Al een aantal maanden gonst het woord ‘Praktijkleren’ door de organisatie van SWB en Gildebor. Wat houdt praktijkleren precies in? Praktijkleren is een re-integratie-instrument dat ingezet wordt om personen die niet in staat zijn om een mbo- diploma te behalen toch een vorm van een getuigschrift, zijnde een praktijkverklaring, mee te geven waarmee hun kansen op (duurzaam) werk worden vergroot.

Op basis van de vraag van de werkgever en de mogelijkheden van de deelnemer wordt gekeken welke vaardigheden van werkprocessen uit het mbo-kwalificatiedossier de deelnemer bij een erkend leerwerkbedrijf zou kunnen aanleren. De praktijkopleider van het leerwerkbedrijf ondersteunt de deelnemer daarbij en toetst aan het eind van de praktijkleerroute of hij of zij de opdrachten goed kan uitvoeren. Bij positief resultaat krijgt de deelnemer voor die opdrachten een door de branche erkende praktijkverklaring.

Praktijkleren biedt de mogelijkheid om ons methodische arbeidsontwikkelproces verder te professionaliseren waarbij de insteek is de deelnemers te laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ervaringen in andere regio’s laten zien dat meer dan 80% uitstroomt als ze eenmaal een praktijkverklaring op zak hebben.

Leerlijnen
Inmiddels zijn drie leerlijnen opgezet voor de branches Groen, Zorg en Logistiek. Samen met een aantal werkgevers is gekeken welke vaardigheden er nodig zijn om een deelnemer te laten instromen. In nauwe samenwerking met de PTC Groep hebben we de diverse werkopdrachten geselecteerd welke nodig zijn voor een succesvolle instroom. De leerlijn bestaat naast opdrachten voor vakvaardigheden ook uit opdrachten die algemene werknemersvaardigheden behelzen.

Inmiddels zijn de eerste kandidaten geselecteerd en zullen nog deze maand de eerste starten met praktijkleren. Een aantal binnen de infrastructuur van SWB en Gildebor, maar sommigen ook bij reguliere werkgevers.

Pilot Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo
Tot op heden wordt deze praktijkverklaring afgegeven door het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) zijn er nu ook pilots gestart in het mbo. Het samenwerkingsverband MBO Praktijkleren Regio Twente heeft hier ook op ingeschreven en heeft 4 februari j.l. te horen gekregen dat ze samen met 12 andere regionale samenwerkingsverbanden hieraan kunnen deelnemen.

Er is nu maximaal 3 maanden de tijd om de pilot in te richten. Totale duur van de pilot is 2 jaar.

Aan het samenwerkingsverband Regio Twente doen naast SWB mee het ROC van Twente, Zone.college (vroegere AOC Oost), de gemeenten Enschede en Hengelo, het Werkplein en Soweco.

De pilot is bedoeld voor een brede doelgroep; naast mensen met een uitkering zonder mbo-diploma (WW, P-wet, Wajong, WIA), komen ook vroegtijdige schoolverlaters en statushouders in aanmerking.
De bedoeling is dat andere, eerdere gestarte, pilots met de VSO/PRO praktijkverklaring uiteindelijk samensmelten met deze nieuwe pilot in het mbo