Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Groeipunt BV, statutair gevestigd aan de Hoeflingweg 7 in Lochem, verder te noemen “Groeipunt BV”;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Groeipunt BV een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Groeipunt BV werkzaamheden worden verricht;
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een cursus/training van Groeipunt BV volgt;
 4. Overeenkomst: een tussen Groeipunt BV en een opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meerdere (praktijk) cursussen/trainingen door Groeipunt BV
 5. Offerte/voorstel/aanbieding: een offerte/voorstel/aanbieding van Groeipunt BV gericht aan opdrachtgever betreffende het sluiten van een overeenkomst;
 6. Overige producten en diensten: alle producten en diensten welke door Groeipunt BV worden geleverd;
 7. Trainingen zijn er in 2 vormen: een maatwerk (praktijk) training waarvan de trainingsinhoud door Groeipunt BV in overleg met de opdrachtgever wordt of is vastgesteld; en een standaard (praktijk)training, waarvan de trainingsinhoud door Groeipunt BV is vastgesteld; Beide varianten worden mogelijk afgesloten met een getuigschrift, certificaat en/of (branche)diploma.
 8. Maatwerkdeel bedrijfsopleidingen: extra (organisatie)activiteiten die bovenop een door het Ministerie bekostigde erkende Mbo-opleiding worden uitgevoerd en niet regulier onderdeel zijn van een erkende Crebo-opleiding.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden waarnaar in de offerte wordt verwezen zijn van toepassing op alle onderhandelingen en aanbiedingen en maken dientengevolge deel uit van alle met Groeipunt BV gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of leveringen van producten, beide in de ruimste zin van het woord,
 2. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door Groeipunt BV zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Alle offertes/voorstellen/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Groeipunt BV heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het hier vorenstaande de overeenkomst pas tot stand, indien Groeipunt BV aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen.
 3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.
 4. Alle opdrachten, ook voor zover zij door vertegenwoordiger(s) zijn aangenomen, binden Groeipunt BV eerst nadat deze schriftelijk door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Groeipunt BV zijn bevestigd, dan wel nadat Groeipunt BV uitvoering geeft aan de  opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.

Artikel 4: Prijs en betaling

 1. Alle door Groeipunt BV mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan Btw-heffing.
 2. Tenzij schriftelijke andere betalingscondities zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, te voldoen.
 3. Tenzij anders is overeen gekomen, heeft Groeipunt BV het recht bij verlening van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de BTW hierover, in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt het restant van de prijs verschuldigd bij levering van de diensten. Groeipunt BV heeft recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot het moment, waarop de betalingen, waartoe zij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar is ontvangen.
 4. Alle kosten, zowel in- als buitenrechtelijke kosten van rechtskundige bijstand die Groeipunt BV moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever een opdracht betreffende een (praktijk)training annuleert gelden de volgende voorwaarden in verband met gemaakte administratie- en voorbereidingskosten:
  op een tijdstip eerder dan, dan wel precies 2 weken vóór aanvang van de (praktijk)training, is de opdrachtgever 10% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • op een tijdstip later dan 2 weken voor aanvang van de (praktijk)training, maar eerder dan één week voor aanvang van de (praktijk)training, is de opdrachtgever 50% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • op een tijdstip later dan één week voor aanvang van de (praktijk)training, maar eerder dan één dag voor aanvang van de (praktijk)training, is de opdrachtgever 75% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • één dag vóór de (praktijk)training of op een nog later tijdstip dan is de opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.
  1. Annuleringen als in lid 5 van dit artikel beschreven, dienen plaats te vinden middels een aan Groeipunt BV gerichte aangetekende brief, waarbij de datum van ontvangst van deze brief als annuleringsdatum zal worden aangemerkt. Het ingevolge lid 5 van dit artikel te betalen bedrag bedraagt minimaal € 250,–.
 1. Voor de (praktijk)training geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Die termijn gaat in op de eerste van de maand, direct volgend op de ontvangstdatum van de aangetekende brief met de aangekondigde annulering. Het reeds betaalde trainings- en examengeld wordt voor het niet verschuldigd resterende onderwijsdeel gerestitueerd.
 2. Voor de opdrachtgever is de annulering pas geldig indien deze door Groeipunt BV schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5: Meerkosten

 1. Groeipunt BV is gerechtigd een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst meerkosten ontstaan als gevolg van:
 • een verhoging van bestaande of ontstaan van nieuwe overheids- lasten, sociale lasten, belastingen en heffingen;
 • de stijging van prijzen van materialen en/of onderdelen;
 • de stijging van de door Groeipunt BV, in het kader van de uitvoering van de opdracht te betalen, arbeidslonen.
 1. Indien Groeipunt BV op grond van het eerste lid de prijs verhoogt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Groeipunt BV krachtens wetsbepaling bevoegd is tot die prijsverhoging.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Groeipunt BV krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/deelnemer geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc., blijven eigendom van Groeipunt BV totdat alle bedragen die opdrachtgever/deelnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Groeipunt BV heeft voldaan.
 2. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever, indien alle door Groeipunt BV aan de opdrachtgever uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Groeipunt BV te houden of te hebben gehouden.
 3. Indien er gerede twijfel bij Groeipunt BV bestaat omtrent betalingscapaciteit van de opdrachtgever is Groeipunt BV bevoegd om van de opdrachtgever betaling of het stellen van zekerheid dienaangaande, voorafgaande aan de geleverde zaken en/of diensten, te verlangen. Bij het uitblijven daarvan is Groeipunt BV bevoegd de levering van zaken en/of diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever heeft betaald en/of zekerheid voor de betaling heeft geste De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Groeipunt BV, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

Artikel 7: Leveringstermijnen en overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Groeipunt BV schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht situatie voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Groeipunt BV onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van Groeipunt BV behoort te verblijven. Meer specifiek zullen als overmacht situaties gelden belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheid) instanties, oorlog, terreurdreigingen, terroristische aanslagen, onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade of natuurrampen.
 3. Groeipunt BV is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen van de contractspartij of derden, indien deze schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmacht situatie aan de zijde van Groeipunt BV.
 4. Wanneer vaststaat dat de overmacht situatie bij Groeipunt BV tenminste drie maanden zal duren, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en wel door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

Artikel 8: Wijzigingen door Groeipunt BV

 1. Groeipunt BV is in geval van standaard(praktijk)trainingen gerechtigd af te wijken van de in het opleidingsprogramma dan wel in de overeenkomst genoemde data en trainingsplaats(en), indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanige wijziging geeft Groeipunt BV tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever c.q. de betreffende deelnemer.
 2. Groeipunt BV is tevens gerechtigd op enig moment in het (praktijk) trainingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9: Reclames en aansprakelijkheid

 1. Groeipunt BV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij die schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grote schuld aan de zijde van Groeipunt BV. Groeipunt BV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die worden veroorzaakt door derden van wie Groeipunt BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derde.
 2. Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan Groeipunt BV is kenbaar gemaakt en/of indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 3. De schadevergoedingsplicht van Groeipunt BV blijft te allen tijde beperkt
 4. tot het maximum van de door Groeipunt BV bij opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten/zaken.
 5. De aansprakelijkheid van Groeipunt BV jegens opdrachtgever/deelnemer of jegens enig andere (rechts) persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.

Artikel 10: Beëindiging

 1. Groeipunt BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, indien de opdrachtgever in verzuim is. Alsdan is Groeipunt BV niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Inmiddels door de contractspartij gedane prestaties zullen geen onderwerp van de ongedaan making zijn.
 2. De opdrachtgever is (van rechtswege) in verzuim indien zij enigerlei verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt of verkrijgt, toepassing van de wettelijke schuldsanerings- regeling aan de orde is, dan wel indien de contractspartij de zeggenschap over haar onderneming verliest.

Artikel 11: Geheimhouding

Partijen verbinden zich jegens elkaar en met betrekking tot de opdracht geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van de andere partij, waaromtrent zij en/of hun werknemers bij de uitvoering van de overeenkomst(en) kennis zullen nemen en waar- van zij hebben aangegeven, of waarvan de andere partij weet of in redelijkheid kan weten, dat geheimhouding geboden is. Beëindiging van de overeenkomst ontheft partijen niet van de plicht tot geheimhouding.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, digitale content, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Groeipunt BV. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever zich het lesmateriaal, documentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groeipunt BV. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Groeipunt BV te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 13: Wet Persoonsregistratie

Groeipunt BV zal gegevens van opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever is verplicht aan Groeipunt BV, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Groeipunt BV zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de wet  bescherming persoonsgegevens naleven.

Artikel 14: Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkeling van maatwerktrainingen een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te ver- lenen aan het uitvoeren van de met Groeipunt BV gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal Groeipunt BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
 2. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Groeipunt BV is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Groeipunt BV voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Groeipunt BV leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. In de gevallen dat medewerkers van Groeipunt BV ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdracht- gever brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die Groeipunt BV daaraan kan verbinden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.