Leergang Voorman / Assistent-Werkleider (I27)

Voor gemeenten en mensontwikkelbedrijven
De training voorman / assistent-werkleider is geschikt voor werknemers die werken bij een gemeente, sociale werkvoorziening, kringloopbedrijven en aanverwante organisaties die (gaan) werken als voorman of assistant-werkleider. Veel werknemers worden vanuit hun vakinhoudelijke ervaring  ‘gepromoveerd’ tot voorman. Deze ervaring zegt alleen niet altijd iets over de begeleidende vaardigheden. De training is bedoeld voor werknemers MBO niveau 2.

Wat biedt Groeipunt u?
Wij bieden een training die door ons is opgezet in samenwerking met bedrijven en organisaties en die dus naadloos aansluit bij de behoeften van het bedrijf en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De training wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Uitgangspunten
Tijdens deze training worden de (aanstaande) voormannen en -vrouwen als echte professionals op dit gebied opgeleid. De deelnemers zijn na de training in staat om:
–   Op een juiste manier te luisteren, vragen te stellen en mensen aan te spreken.
–   Te instrueren en te begeleiden.
–    Met conflicten om te gaan.

Inhoud
Bijeenkomst 1 en 2: Introductie en leiding geven

Kolb-leerstijlentest
Test situationeel leiding geven en opdrachten
Wat is situationeel leiderschap?
Voorbeeldfunctie
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Leiding geven op de werkvloer

Bijeenkomst 3, 4, 5 en 6: Coachen, een stijl van leiding geven
Wat is coachen?
Waarom coachen?
Coachen en leiderschap
Coachingsgesprekken
Ontwikkeling en motivatie
Rollenspellen
Valkuilen voor coaches
STAR-interviewtechnieken
Praktijkopdracht STAR

Bijeenkomst 7 en 8: Basis communicatie
Wat is communicatie?
Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
Voorkomen van communicatiestoringen
Praktijkoefeningen m.b.v. acteur: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback

Bijeenkomst 9 en 10: Motiveren en stimuleren
Motiverende gespreksvoering: Hoe werkt motivatie?
Maslow en Herzberg
Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
Reflectief luisteren
Hoe geef ik op een motiverende manier leiding?

Bijeenkomst 11, 12 en 13: Herkennen en begeleiden van psychische beperkingen
Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?|
Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
Stemmingsstoornissen
Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart
Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
Verslavingen en middelengebruik
Persoonlijkheidsstoornissen
ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
Onderwerpen op verzoek

Bijeenkomst 14, 15 en 16: Conflict- en agressiehantering
Hoe ga ik om met conflicten?
Wat is een conflict, soorten en uitingsvormen
Professioneel handelen (Emotie- Verstandschema)
Conflictmechanismen (video en opdracht)
Conflicten hanteren: regels en oefenen
Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
Conflictstijlentest
Praktijk met acteur a.d.h.v. conflictstijlentest
Waarnemingsopdracht: herkennen van conflicten
Terugkoppeling waarnemingsopdracht
Wat is agressie, soorten, vormen
A-, B-, C- en D-model
Vroegsignalen van agressie
Oorzaken van agressie
Proactieve handvatten t.a.v. agressie
Basishoudingen m.b.t. agressie en oefening per basishouding
Ombuigen en grenzen stellen (praktijk met acteur)
Eventueel oefenen slecht -nieuwsgesprekken

Bijeenkomst 17: Klantgericht werken
Wat is klantgericht werken en wie zijn uw klanten (intern/extern)?
Wensen/ behoeften van klanten
Pro-actieve handvatten t.a.v. Klantgericht werken
Competenties van klantgerichtheid
Oefenen van sociale vaardigheden (bijv. contact maken en achter wens van de klant komen, omgaan met klachten)

Bijeenkomst 18: Werkoverleg
Soorten werkoverleg
Voorbereiding
Agenda, notulen en actielijst
Niet-vrijblijvend omgaan met actielijst
Uitleg en meegeven praktijkopdracht werkoverleg voor sessie 19

Bijeenkomst 19: Praktijkbijeenkomst, afsluiting, uitreiking getuigschriften en eindevaluatie
Terugkoppeling praktijkopdrachten deelnemers en feedback trainers
Rapportage feedback door trainers
Evaluatie training  voorman en -vrouw
Afsluiting training voorman en -vrouw

Begeleiding, nazorg en coaching
Gedurende de training is er voldoende aandacht voor de individuele deelnemer en wordt er gezorgd voor een veilige trainingsomgeving. Aansluitend aan de training kan groepsintervisie en/of individuele coaching worden verzorgd. Dit is niet begrepen in de training.

De training wordt gegeven door diverse ervaren trainers met affiniteit met de doelgroep.
Bij het afronden van de training ontvangt de deelnemer een getuigschrift.


Duur
19 dagdelen

Kosten per deelnemer
1.450,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF