Wet natuurbescherming niveau 3 (F14)

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening, waterschappen en aanverwante organisaties.

Inhoud

 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
 • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
 • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten;
 • Mitigeren en compenseren;
 • Organisatiebeleid, planvorming, borging contracten en Standaard RAW 2010;
 • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen, opstellen Plan van Aanpak;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
 • Overtreding en handhaving;
 • Casussen en huiswerkopdrachten;
 • Examentraining

Deze cursus is gebaseerd op de volgende 4 gedragscodes: Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen Gedragscode Bosbeheer Gedragscode Natuurbeheer

Resultaat
U rondt deze cursus af met een meerkeuzevragen examen en het schrijven van een Plan van Aanpak. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvan de deelnemers 32 vragen goed beantwoord moet hebben om voor certificering in aanmerking te komen. De vragen zijn gericht op soorten-kennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces. In het schrijven van het Plan van Aanpak laat de kandidaat zien dat hij/zij op basis van beschikbaar gestelde inventarisatiegegevens van beschermde natuurwet een risicoanalyse kan maken en een bijbehorend risicomanagement kan uitvoeren. Dit met als doel de werkzaamheden in te kunnen plannen en uit te kunnen laten voeren zonder dat hierbij schade optreedt aan de aanwezige beschermde natuurwet.

Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om een gedragscodes toe te passen in de praktijk.  Als u het examen met een voldoende afsluit, ontvangt u een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

U dient uw certificaat te verlengen door het volgen van een hercertificeringsbijeenkomst binnen de geldigheidsperiode van uw huidige certificaat. U ontvangt dan een nieuw certificaat dat daarna 3 jaar geldig is. Voor niveau 1 en 2 duurt deze bijeenkomst een halve dag, voor niveau 3 een hele dag. Deze optie en de kosten daarvan staan vermeld op de website onder Wet natuurbescherming, hercertificering.


Duur
3 dagen

Kosten per deelnemer
650,--
excl. 21% btw

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus?

Aanmelden Download PDF